Mai Dạ Thảo

Hiển Thị
Hoa Mai Dạ Thảo còn gọi là Mai Địa Thảo, có nguồn gốc từ quần đảo Papua New Guineas và Solomon.
Xem thêm